Rekrutacja

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

 

Rekrutacja

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zabierzów oraz do przedszkoli wybranych w konkursie ofert na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż gmina podmioty

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 1. I.            Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, punkcie przedszkolnym oraz w oddziałach przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych zwanych dalej przedszkolami.
 2. Rekrutacja do przedszkoli obejmuje dzieci zamieszkałe w gminie Zabierzów. Rodzice dzieci zamieszkałych poza gminą Zabierzów mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji, jeżeli wybrane przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 3. Rekrutacja do przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych w Balicach i Zabierzowie oraz w szkołach podstawowych w Brzeziu, Kobylanach i Nielepicach, obejmuje dzieci urodzone w latach 2013-2016.
 4. Rekrutacja do przedszkoli w szkołach podstawowych w Rudawie i Rząsce, obejmuje dzieci urodzone w latach 2013-2015.
 5. Rekrutacja do przedszkola w szkole podstawowej w Bolechowicach, obejmuje dzieci urodzone w latach 2013-2014.
 6. Rekrutacja do przedszkoli w Brzoskwini Bajkowy Świat, Rząsce Kubusiowy Świat II i Zabierzowie Radosne nutki, obejmuje dzieci urodzone w latach 2014-2016.
 7. Dzieci urodzone w 2012 r. i starsze mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, jeżeli na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono im spełnianie obowiązku szkolnego.
 8. Dzieci urodzone po 31.12.2016 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci (które ukończyły 2,5 roku) mogą starać się o ich zapisanie do przedszkoli po zakończeniu rekrutacji w miarę wolnych miejsc.
 9. Dzieci, które będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają do 19 lutego 2019 r. „Deklarację” o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

10.  Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola niż to, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019, uczestniczą w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy.

11.  Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają wniosek o przyjęcie. Rodzice we wniosku deklarują wybór maksymalnie trzech przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności.

12.  Rodzice dzieci urodzonych w 2013 r. objętych obowiązkowym, rocznym wychowaniem przedszkolnym we wniosku obowiązkowo wskazują jako przedszkole pierwszego wyboru, przedszkole z obwodu szkoły podstawowej, w którym mieszka dziecko.

13.  Wniosek można wypełnić elektronicznie poprzez stronę internetową, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru, t.j. wskazanym jako pierwsze we wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

14.  Rodzice nie mający dostępu do Internetu mogą wypełnić wniosek odręcznie (wnioski można otrzymać w każdym przedszkolu) i złożyć go wraz z wymaganymi załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru, które wprowadza ten wniosek do systemu.

15.  Rodzice składają tylko jeden wniosek (do przedszkola pierwszego wyboru). Złożenie większej liczby wniosków skutkuje zarejestrowaniem wniosku jedynie w tym przedszkolu, w którym dyrektor jako pierwszy dokona jego akceptacji w systemie. Wprowadzenie kolejnych wniosków zostaje automatycznie zablokowane.

16.  Rodzice, którzy złożą wniosek otrzymują hasło dostępu do systemu i w każdej chwili mogą sprawdzić poprawność danych oraz w późniejszym okresie wynik rekrutacji swojego dziecka.

17.  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego również podlegają elektronicznej rekrutacji. Rodzice dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składają wniosek o przyjęcie do wybranego przedszkola. Rodzice we wniosku deklarują wybór maksymalnie trzech przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć wraz z wnioskiem.

 

 1. II.            Kryteria naboru.

 

 1. Dzieci są przyjmowane do przedszkoli w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnionych kryteriów.
 2. Kolejność złożenia wniosku nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
 3. Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (kryteria mają jednakową wartość –100 pkt.):

1)      wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci); 

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów ustawowych są odpowiednio:

1)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

3)      orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

4)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5)      dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

6)      Dokumenty wymienione w punktach od 1) do 4) należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 1. Kryteria dodatkowe na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (samorządowe), są poświadczane oświadczeniami, które stanowią załączniki od 1 do 10 uchwały Nr IV/42/19 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę Zabierzów oraz wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu gminy Zabierzów oraz wprowadzenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zabierzów wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

L.p. 

Kryterium 

Liczba punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów 

 1.  

Zatrudnienie rodziców: punkty są przyznawane, jeśli dany rodzic

pozostaje w stosunku pracy, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, pobiera naukę w szkole ponadpodstawowej w trybie dziennym lub na studiach stacjonarnych, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą

matka

6

 

ojciec

6

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki, o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej- zał. nr 1

 1.  

Wskazanie Gminy Zabierzów jako miejsca rozliczania podatku

dochodowego od osób fizycznych: punkty są przyznawane za

wskazanie przez rodzica Gminy Zabierzów jako miejsca zamieszkania w zeznaniu podatkowym składanym bezpośrednio przed ubieganiem się

o przyjęcie dziecka do przedszkola

matka

10

 

ojciec

10

Oświadczenie rodziców o rozliczaniu podatku dochodowego zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie gminy Zabierzów- zał. nr 2

 1.  

Zamieszkiwanie dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, na którego terenie położone jest dane przedszkole – jeśli w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, dziecko to będzie podlegało rocznemu, obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu

60

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania wraz z dzieckiem (podanie dokładnego adresu) oraz o podleganiu przez dziecko obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja- zał. nr 3

 

 1.  

Uczęszczanie przez rodzeństwo dziecka do danego przedszkola lub do najbliżej położonej szkoły podstawowej

6

Oświadczenie rodziców o kontynuowaniu przez rodzeństwo dziecka wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub najbliżej położonej szkole podstawowej-

zał. nr 4

 1.  

Zamieszkiwanie dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, na którego terenie położone jest dane przedszkole

8

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania wraz z dzieckiem z podaniem dokładnego adresu-

zał. nr 5

 1.  

Nieprzyjęcie dziecka do danego przedszkola, w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym rok rekrutacji, o ile dziecko było w roku poprzedzającym uprawnione do objęcia wychowaniem przedszkolnym.

5

Oświadczenie rodziców o ponownym staraniu się kandydata o przyjęcie do przedszkola- zał. nr 6

 

 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia.
 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych do danego przedszkola, obejmuje dzieci:

1)      w wieku przedszkolnym urodzone w latach 2013-2016 r.,

2)      zamieszkałe na terenie gminy Zabierzów,

3)      z liczbą punktów uprawniającą do przyjęcia do tego przedszkola.

 1. Kandydaci, którzy spełnią warunki  ust. 7 pkt 1 do 2 i nie spełnią warunku ust.7 pkt 3, traktowani są jako niezakwalifikowani do przyjęcia do tego przedszkola i podlegają dalszej rekrutacji do pozostałych przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami w ramach postępowania uzupełniającego lub przez wskazanie miejsca w przedszkolu przez Wójta- zgodnie z terminarzem rekrutacji.

 

 1. III.            Terminarz rekrutacji:

 

l.p.

 

Rodzaj czynności

 

Termin

2019 r.

Termin postępowania uzupełniającego

2019 r.

 1.  

Złożenie deklaracji o kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodziców dzieci uczęszczających do tego przedszkola

do 19 lutego

do godz. 15.00

-

 1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca
do 22 marca

do godz. 15.00

od 17 kwietnia

do 19 kwietnia

do godz. 15.00

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub

innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określonych uchwałą Rady Gminy Zabierzów

od 25 marca
do 28 marca

do godz. 15.00

od 24 kwietnia do  26 kwietnia

do godz. 15.00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

do 4 kwietnia do godz. 15.00

do 30 kwietnia do godz. 15.00

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 5 do 11  kwietnia, do godz. 15.00

od 2 do 10 maja do godz. 15.00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 16 kwietnia do godz. 15.00

do 17 maja do godz. 15.00

 1.  

Składanie wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do godz. 15.00

 1.  

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do godz. 15.00 

 1.  

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do godz. 15.00 

10.   

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania, od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora do godz. 15.00

11.   

Wójt wskazuje miejsce dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów, w wieku 3 - 6 lat nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego

od dnia 1 lipca do 23 sierpnia
 do godz. 15.00

 

 1. Niezłożenie podpisanej Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w wyznaczonym terminie, skutkuje skreśleniem dziecka z listy wychowanków danego przedszkola.
 2. Niezłożenie podpisanego oświadczenia woli przyjęcia kandydata w wyznaczonym terminie, będzie potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.
 3. Rodzice mogą sprawdzić wyniki rekrutacji na listach wywieszonych w przedszkolu lub w systemie, po zalogowaniu się na swoje konto.
 4. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza się tylko w przypadku gdy po przeprowadzeniu postępowania I i II etapu rekrutacji, przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 

 1. IV.            Pozostałe informacje:

 

 1. Adres strony internetowej dla rodziców: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabierzow. Strona będzie dostępna 1 marca 2019 r.
 2. Na stronie internetowej dla rodziców dostępny jest informator zawierający ofertę przedszkoli.
 3. Na stronie internetowej dla rodziców zamieszczono wzory deklaracji, wniosków i oświadczeń, które są wykorzystane w procesie rekrutacji.
 4. Przydział do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup jednorodnych wiekowo lub mieszanych, uzależniona będzie od liczby dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i nowoprzyjętych w rekrutacji do danego przedszkola.

 

 Pliku do pobrania:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów Nr 15/2018 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Zabierzów

2. Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów Nr 16/2018 z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest gmina Zabierzów.

3. UCHWAŁA NR IV/42/19 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez gminę Zabierzów oraz wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego z terenu gminy Zabierzów oraz wprowadzenia kryteriów naboru do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zabierzów wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA OD 1 WRZEŚNIA 2019r.

5. DEKLARACJA o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

7. Załączniki nr 1 do 6 do Uchwały Nr IV/42/19.

8. Załączniki nr 7 do 10 do Uchwały Nr IV/42/19.

9. Zgłoszenie do klasy pierwszej (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły).

10. Wola podjęcia nauki w klasie pierwszej.

11. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej