Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie nr 5/2017/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie

z dnia 28.12.2017 r

 

w sprawie: zasad dożywiania uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie – Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie

 

Na podstawie art. 106  ustawy z dnia 14. grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z  2017 r. poz.59 ) oraz § 28 Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie - Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1.Niniejsze zarządzenie określa zasady:

korzystania z punktu dożywiania prowadzonego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabierzowie – Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie, w budynku przy ul. Szkolnej 50 i w budynku przy ul. Kolejowej 15 oraz  wysokość i zasady wnoszenia opłat za wydawane w nim posiłki,

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o :

a) szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie – Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie,

b) punkt dożywiania – należy przez to rozumieć zorganizowane przez szkołę miejsce zbiorowego wydawania i korzystania z posiłków,

c) pracownikach szkoły – należy przez to rozumieć nauczycieli jak również pracowników administracji i obsługi szkoły,

d) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

e) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektorze Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Zabierzowie.

 

 

§ 2

 

  1. Szkoła zapewnia posiłki dla uczniów na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu i statucie szkoły.
  2. Posiłki odbierane są od przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa o wykonie usługi cateringu i wydawane w szkole przez odpowiedzialnych pracowników w miejscach do tego wyznaczonych.
  3. Posiłki są odpłatne i finansowane:

1) z wpłat rodziców,

2) ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3

  1. Stołówka wydaje posiłki następujących rodzajów i w następujących porach:

a) przy ul. Szkolnej 50, obiad – w godzinach 11:25 – 11:40 I tura, 12:25 – 12: 40 II tura,

            b) przy ul. Kolejowej 15 , obiad – 12:25 – 12:40,

      2. Opłata za korzystanie przez uczniów z posiłków wynosi: 6, 90 zł.

3. Pozostałe koszty związane z wydawaniem posiłków pokrywane są ze środków budżetu Gminy.

 

§ 4

  1. Należność za korzystanie z posiłków ustala się jako iloczyn stawek określonych w § 3 i ilości dni pracy szkoły w danym miesiącu.
  2. Należność za korzystanie z posiłków wnoszona jest przez rodziców w okresach miesięcznych w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, w którym następuje korzystanie z posiłków.
  3. Należność za posiłki wpłacana jest przez rodziców na rachunek bankowy nr: 28 8591 0007 0030 0159 6331 0003.
  4. Za posiłki niewykorzystanie z powodu nieobecności dziecka w szkole, nie będzie naliczona należność pod warunkiem, że zgłoszenie nieobecności dziecka nastąpi do godziny 8:30 pierwszego dnia nieobecności.
  5. Od opłat wniesionych po terminie określonym w ust. 2, pobieranie będą odsetki ustawowe.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 6 – 2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie z dnia 31.12.2016 r. w sprawie: zasad dożywiania uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie – Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Zabierzowie

 

 


 

Do pobrania: druk umowy.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej