Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 10-12-2018 | Autor: Administrator

ZSP.ZAB/304/2018                                                  Zabierzów, dnia 10.12.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15, 32 – 080 Zabierzów, na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiadamia że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi cateringowej w zakresie dożywiania dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie na rok 2019 z przerwami przewidzianymi przepisami o organizacji roku szkolnego” nr ZSP.ZAB/1/2018:

1)      Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Jerzego Wojdała ul. Rodziny Poganów 4, 32-080 Zabierzów. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono iż oferta ww. Wykonawcy nie podlega odrzuceniu i otrzymała maksymalną ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena – 60 pkt, doświadczenie osoby na stanowisku dietetyka – 40 pkt. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

2) W przetargu została złożona 1 oferta:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Doświadczenie osoby na stanowisku dietetyka

Liczba punktów - cena

Liczba punktów – doświadczenie osoby na stanowisku dietetyka

Liczba punktów razem

1

Jerzy Wojdała

32-080 Zabierzów

669 400,00 zł

40 miesięcy

60

40

100

 

3) Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej