Klauzule informacyjne RODO

Opublikowano: 25-05-2018 | Autor: Administrator

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

1)      Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest: Zespól Szkolno – Przedszkolny w Zabierzowie, z siedzibą: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15,  telefon: 12 285 20 43. 

2)      Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD Panem Arturem Baranowskim można kontaktować się pod adresem mailowym baranowskiodo@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka  danych osobowych.

3)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)      Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów wykonawczych.

5)      Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7)      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8)      Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na szkołę przez przepisy prawa.

9)      Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

1)      Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest:

 Zespól Szkolno – Przedszkolny w Zabierzowie,

z siedzibą: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15,  telefon: 12 285 20 43. 

2)      Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD Panem Arturem Baranowskim można kontaktować się pod adresem mailowym baranowskiodo@gmail.com.

3)      Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru,  zgodnie ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

4)      Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami ww. ustaw oraz aktów wykonawczych.

5)      Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7)      Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Urzędu ochrony Danych Osobowych.

8)      Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych przez przepisy prawa.

9)      Dane osobowe kandydata nie będą podlegały profilowaniu.

10)  Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe.

 

Klauzula informacyjna – kontrahenci, klienci

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

1)      Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest:

 Zespól Szkolno – Przedszkolny w Zabierzowie,

z siedzibą: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15,  telefon: 12 285 20 43. 

2)      Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD Panem Arturem Baranowskim można kontaktować się pod adresem mailowym baranowskiodo@gmail.com.

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

4)      Dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa.

5)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

7)      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8)      Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do zobowiązań nałożonych na szkołę przez przepisy prawa.

9)      Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

10)   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji umowy jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

 

Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanego RODO informuje się, iż:

1)      Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych  jest:

 Zespól Szkolno – Przedszkolny w Zabierzowie,

z siedzibą: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15,  telefon: 12 285 20 43. 

2)      Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD Panem Arturem Baranowskim można kontaktować się pod adresem mailowym baranowskiodo@gmail.com.

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan złożyła dokumenty  na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a i c w celu przetwarzania danych kontaktowych dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie danych w określonym celu.

4)      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.

5)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres wynikający z przepisów prawa. 

7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

9)      Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

10)  Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Dowiedz się więcej